Jazyková škola LINGVA, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Praha, Brno

STUPNĚ VÝUKY

Na základě Vašich vstupních znalostí a dovedností budete rozděleni do jednotlivých ročníků. Výběr správného stupně obtížnosti je jedním z klíčových faktorů pro dosažení žádoucí efektivity kurzu. Věnujte tedy rozřazení odpovídající čas a pozornost. Optimální variantou je absolvování rozřazovacího testu a krátkého vstupního pohovoru v cílovém jazyce. Také je možno si za tímto účelem sjednat individuální setkání.

Námi poskytovaná výuka se dělí do šesti ročníků a reflektuje stupnici Evropského referenčního rámce (ERR).

STUPNĚ VÝUKY DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE ERR:

  1. ročník - začátečníci - úroveň A1
  2. ročník - mírně pokročilí - úroveň A2
  3. ročník - středně pokročilí - úroveň B1
  4. ročník - výše středně pokročilí - úroveň B2
  5. ročník - pokročilí - úroveň C1
  6. ročník - expert - úroveň C2

Tato stupnice vyjadřuje přibližné ekvivalenty běžných stupňů obtížnosti známých v České republice v porovnání s rozčleněním jednotlivých úrovní dle Společného referenčního rámce.


SPOLEČNÉ REFERENČNÍ ÚROVNĚ - globálně pojatá stupnice

Uživatel základů jazyka

A1

Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci.

A2

Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.

Samostatný uživatel

B1

V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

Zkušený uživatel

C1

Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích a prostředků vyjadřujících vazby v textu.

C2

Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.